city

Board members

Akhmedzhanova Aigul Toleugazyevna
Toleugazyevna
Chairman of the Board

Bupezhanov Mamyr Kakharmanovich
Kakharmanovich
Construction Managing Director

Kopbayev Olzhas Berdigalievich
Berdigalievich
Managing director-chief of staff

Islambekov Nurzhan
Batyrbekovich
Managing Director for Finance and Economics