city

ПРЕСС-ЦЕНТР

 

 

В целях реализации механизмов стабилизации и регулирования цен на социально-значимые продовольственные товары Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» (далее - Общество) сообщает о проведении конкурса по определению комиссионеров (арендаторов) на торговые павильоны (социальные магазины), расположенные в городе Туркестан согласно таблице:

 

№ лота

Местонахождение торгового павильона (социального магазина)

Площадь торгового павильона (социального магазина)

1

г.Туркестан, 11 улица 

50 м2

Целевое назначение социального магазина: стабилизация цен социально значимых продовольственных товаров;

Срок предоставления в имущественный наем торгового павильона - 1 год;

Условия предоставление в имущественный наем торгового павильона: реализация продовольственных товаров Общества в рамках стабилизации цен социально значимых продовольственных товаров.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 15 апреля по 30 апреля 2024 года согласно Приложению 1 (в рабочие дни с 09:00 до 19:00 часов), по адресу город Туркестан, Жаңа қала, 32 улица, здание 20, 4 этаж.

Необходимый перечень документов для участия в конкурсе:

- форма заявления на предоставление торгового павильона в имущественный наем (аренду) согласно приложению 1;

- копия справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица - копия документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - копия соглашения о консорциуме; 

- копия удостоверения личности субъекта предпринимательства; 

- документ собственного текущего счета с отметкой банка о наличии средств для осуществления предпринимательской деятельности;

- справка об отсутствии налоговой задолженности субъекта предпринимательства.

Дополнительно:

- документ, удостоверяющий полномочия представителя (при необходимости);

- наличие презентации или бизнес план (при наличии);

- наличие финансовых средств, для дальнейшего функционирования торговых павильонов (справка/выписка);

- наличие справки (многодетные матери, одинокие матери, социально-уязвимые семьи, инвалиды III – группы).

По всем интересующим вопросам обращаться в АО «СПК «Туркестан». Контактный телефон:  8-747-504-73-99 
Приложение №1
Форма заявления на предоставление торгового павильона (социального магазина) в имущественный наем (аренду)

 

Председателю Правления

АО «СПК «Туркестан»

от________________________

(наименование компаний)

БИН (ИИН)________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________(подпись)

 

   Дата ___________________Құрметті Түркістан қаласының тұрғындары!

 

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру және реттеу жұмыстарының істеу тәртібін енгізу мақсатында «Түркістан» Әлеуметтік-кәсіпкерлік Корпорациясы» акционерлік қоғамы, кестеге сәйкес Түркістан қаласында орналасқан сауда павильондарына (әлеуметтік дүкендерге) комиссионерлерді (жалдаушыларды) анықтауға конкурс жариялағанын хабарлайды:

 

Лот №

Сауда павильонының (әлеуметтік дүкеннің) орналасқан жері 

Сауда павильонының (әлеуметтік дүкеннің) көлемі

1

Түркістан қ., 11 көше

50 м2

 

Әлеуметтік дүкеннің нысаналы мақсаты: әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру;

Сауда павильонын мүліктік жалға беру мерзімі 1 жыл;

Сауда павильонын мүліктік жалға беру шарттары: әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру шеңберінде Қоғамның азық-түлік тауарларын өткізу.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер 1-қосымшаға сәйкес 2024 жылдың 15 сәуірінен 30                сәуір аралығында (жұмыс күндері 09:00-ден 19:00-ге дейін) Түркістан қаласы, Жаңа қала, 32 көше, 20 ғимарат, 4 қабат мекенжайы бойынша қабылданады.

 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізімі:

  • 1-қосымшаға сәйкес мүлікті жалға беруге арналған сауда павильонын ұсынуға арналған өтініш нысаны;
  • заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) көшірмесі, жеке тұлға үшін - кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркеу құжатының көшірмесі, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум) - консорциум келісімінің көшірмесі;
  • кәсіпкерлік жүргізуші субъектінің жеке күәлігінің көшірмесі;
  • кәсіпкерлік қызметке қаражаттың бар екендігі туралы банктің белгісі бар жеке ағымдағы шоттың құжаты;
  • кәсіпкерлік жүргізуші субъектінің салық қарызының жоқтығы туралы анықтама.

Қосымша:

  • өкілдің сенімхатын растайтын құжат (қажет болған жағдайда);
  • презентацияның немесе бизнес-жоспардың болуы (бар болса);
  • сауда павильондарының одан әрі жұмыс істеуі үшін қаржылық ресурстардың болуы (анықтама);
  • анықтаманың болуы (көп балалы аналар, жалғызбасты аналар, әлеуметтік аз қамтылған отбасылар, III топтағы мүгедектер)

Қызықтырған барлық сұрақтар бойынша «Түркістан» ӘКК» АҚ-на хабарласыңыз. Байланыс телефоны: 8-747-504-73-99

1 қосымша

 

Мүлікті жалға беруге арналған сауда павильонын ұсынуға арналған өтініш нысаны«Түркістан» ӘКК» АҚ-ның 

  басқарма төрағасына

   _______________________

  (Компанияның атауы)

       БИН (ЖСН)______________

________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________(қолы)

 

                   Күні ___________________